• TENZI DETAILER

  TENZI DETAILER
  PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

 • LOCTITE PRODUCTS

   

  Produkty 

   

   

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Spec-Market.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA 

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

1.2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. (Dz. U.Nr.16, poz.93 ze zmianami).

1.4  KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie Internetowym.

1.6.PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.spec-market.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA - Leszek Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo - Usługowy Janlex Plus Leszek Janusz (26 200 Końskie, ulica Kielecka 1) wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze ewidencyjnym: 3735, prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, NIP 658-000-07-63, REGON 003680314, adres poczty elektronicznej: sklep@spec-market.pl, numer telefonu 41 372 2474 (opłata jak za połączenie standardowe, wg. cennika operatora.)

1.11. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA - Leszek Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Handlowo - Usługowy Janlex Plus Leszek Janusz (26-200 Końskie, Kielecka 1), wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3735, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, NIP 658-000-07-63, Regon: 003680314, adres poczty elektronicznej sklep@spec-market.pl, numer telefonu 41 372 2474 (opłata jak za połączenie standardowe, wg. cennika operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek  praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Spec-Market.pl
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. NR 144, poz. 1204 ze zmianami), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w sklepie internetowym Spec-Market.pl.

2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Imię i Nazwisko (nazwa podmiotu) Leszek Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.H.U. JANLEX PLUS LESZEK JANUSZ
Adres prowadzenia działalności/siedziby ul. Kielecka 1,26 200 Końskie
Organ rejestrujący działalność gospodarczą przedsiębiorcy
oraz numer ewidencyjny pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany 
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, o numerze 3735
NIP 6580000763
REGON 003680314
Adres poczty elektronicznej sklep@spec-market.pl
Adres strony internetowej  www.spec-market.pl
Numer telefonu 413722474
opłata jak za połączenie standardowe, wg. cennika operatora. 


2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego Spec-Market.pl, następujące usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w sklepie internetowym Spec-Market.pl;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w sklepie internetowym Spec-Market.pl;

2.5.3 Interaktywny biuletyn Newsletter, umożliwiający Klientom uzyskiwanie informacji o ofercie (asortymencie, promocjach) jak i informacji o bieżącej działalności sklepu internetowego Spec-Market.pl.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej;

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa:
Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Spec-Market.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich .

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne .

3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym Spec-Market.pl, zostaje zawarta w momencie Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres email, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony.

3.5. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu pocztą elektroniczną biuletynu informacyjnego (Newsletter) jest zawierana na czas nieokreślony.

3.7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.7.1. Klient może wypowiedzieć umowę oświadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia;

3.7.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w wypadku, gdy Klient obiektywnie, rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.  Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia;

3.7.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy;

3.7.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cennik i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego Spec-Market.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 K.C.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które-jeżeli występują-są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu Spec-Market.pl w zakładce "Dostawy/Płatności".

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu Spec-Market.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu Spec-Market.pl, dokonać wybory Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola-"ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE".

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji-w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi email'a na podany wcześniej adres email.

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą formularza - do momentu złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

5. DOSTAWA/ODBIÓR

5.1. Po zawarciu Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta ( w przypadku płatności przelewem), w przypadku wysyłek za pobraniem, do 2 dni roboczych po zawarciu Umowy.

5.2. Spec-Market.pl dostarczy produkty za pośrednictwem przewoźnika (Poczty Polskiej)

5.3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną określone z trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce "DOSTAWY/PŁATNOŚCI"

5.5. Odbiór osobisty w siedzibie firmy (ZHU JANLEX PLUS, KIELECKA 1, 26 200 KOŃSKIE, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) następuję po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia drogą elektroniczną. 

5.6. Realizacja Zamówienia z opcją odbioru osobistego następuje w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego.

6. PŁATNOŚĆ

6.1 Spec-Market.pl udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1 Gotówka - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy:
Z.H.U. JANLEX PLUS, KIELECKA 1, 26-200 KOŃSKIE, woj. Świętokrzyskie

6.1.2. Za pobraniem - odbiór płatności przez kuriera firmy przewozowej lub wpłatę w placówce Poczty Polskiej w przypadku odbioru przesyłki w punkcie odbioru P.P.

6.1.3. Przelewem na konto
Z.H.U. JANLEX PLUS LESZEK JANUSZ, Piłsudskiego 79, 26 200 Końskie 
Bank Pekao SA 65 1240 5006 1111 0010 5340 6526 

6.1.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami,
Spec-Market.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i dodatkowych kosztów.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia dostarczenia produktu).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone np.:

a) pisemnie (pismo załączone do przesyłki) na adres: 

Spec-Market.pl
Kielecka 1, 26 200 Końskie.

lub

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@spec-market.pl 

lub 

kliknij ODSTĄPIENIE OD UMOWY kliknij!

7.3.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest ono obowiązkowe.

7.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dot. także kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Spec-Market.pl) 

7.5. Spec-Market.pl dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Kielecka 1Końskie26 200.

7.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

7.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Spec-Market.pl, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez przez niego kosztów,

7.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.10. Prawo od odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowywanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowywane do jego indywidualnych potrzeb.

7.11. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać oddany w opakowaniu zapewniającym nieuszkodzenie przesyłki w transporcie. 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z  działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

8.1.2 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową można składać pisemnie (formularz reklamacyjny załączony do przesyłki) na adres: ul. Kielecka 1, 26 200 Końskie, świętokrzyskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@spec-market.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego Spec-Market.pl

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu Spec-Market.pl można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Kielecka 1, 26 200 Końskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@spec-market.pl .

8.2.2. Zaleca się podanie w treści jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spec-Market.pl.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spec-Market.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Spec-Market.pl w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

9.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ust. Z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży . Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz 1214).

9.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Isnpekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej prze wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostepna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając także z pomocy bezpłatnej powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Ferderacja Konsumentów). Porady udzielana są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem mail : porady@dlakonsumentow.pl

10. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem sklepu Spec-Market.pl jest Leszek Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.H.U. JANLEX PLUS LESZEK JANUSZ adres prowadzenia działalności Kielecka 1, 26 200 Końskie, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, pod numerem 3735, NIP 6580000763, REGON 003680314, adres poczty elektronicznej sklep@spec-market.pl.

10.2. Dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres email) zbierane są przez Administratora za pośrednictwem sklepu Spec-Market.pl(zgodnie z wolą Klienta) w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,  oraz przesyłania drogą elektroniczną biuletynu informacyjnego (Newsletter).

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Spec-Market.pl

10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Spec-Market.pl ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Spec-Market.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administratora udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Spec-Market.pl.

10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, żądania zaprzestania przetwarzania. Żądanie w tych zakresach może zostać złożone w następujący sposób:

10.4.1 Pisemnie na adres: Kielecka 1, 26-200 Końskie.

10.4.2 W formie elektroniczne na adres email: sklep@spec-market.pl 

10.5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową jej zawarcia. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu Spec-Market.pl.

10.6. Sklep Spec-Market.pl wykorzystuje politykę cookie.

10.7. Sklep Spec-Market.pl zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych osobowych Klientów.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1.  Umowy zawierane przez Spec-Market.pl są w języku polskim.

1.1.2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terenie RP prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.Nr. 144, poz. 271 ze zm.), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.1.3. Spory powstałem pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Google+
Sklep internetowy Shoper.pl